Starosta Łaski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w wymiarze 1 etatu

04.05.2020
Starosta Łaski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w wymiarze 1 etatu

Starosta Łaski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/ inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w wymiarze 1 etatu

I.             Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2)      ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4)      posiada wykształcenie wyższe geodezyjne lub wykształcenie średnie geodezyjne i 3 letni staż pracy

5)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1)      uprawnienia zawodowe w zakresie o którym mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2)      znajomość programów EWMAPA, OŚRODEK, EWOPIS oraz geodezyjnych programów obliczeniowych,

3)      znajomość i umiejętność stosowania ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych,

4)      mile widziane doświadczenie w pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

 III.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       weryfikacja przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz przyjmowanie materiałów do Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego,

2)      ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w bazie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3)      przygotowywanie i wydawanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wykonawców zgłoszonych prac geodezyjnych,

4)      prowadzenie bazy numerycznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz  aktualizacja bazy danych w systemie EWMAPA,

5)      czuwanie nad bezpieczeństwem danych i ich zabezpieczeniem,

6)      wykorzystywanie modułów systemów „Ośrodek”, „Ewmapa” i „Ewopis” oraz programów towarzyszących do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

7)      udzielanie informacji o posiadanych zasobach, sposobach ich wykorzystania i zasadach udostępniania materiałów z zasobu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)      naliczanie opłat i sporządzanie dokumentu obliczenia opłaty oraz wydawanie licencji,

9)      wykonywanie innych poleceń i zadań określonych przez kierownictwo Starostwa Powiatowego w Łasku lub kierownictwo Wydziału.

IV. Informacja o warunkach pracy :

1)      Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Narutowicza 17;

2)      Budynek przy ul. Narutowicza 17 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym i naturalnym;

3)      Pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony;

4)      Praca w godzinach 8.00 – 16.00 – poniedziałek, 7.30 – 15.30 – wtorek – piątek, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

5)      Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko  urzędnicze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łasku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI.            Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys – CV z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Łasku”

3)      kwestionariusz osobowy, do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/  (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA),

4)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe ( w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie ( w przypadku ukończenia studiów zagranicznych – studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

7)      oświadczenie kandydata do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/  ( w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).

  1. a)że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. b)o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  3. c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudniania na tym stanowisku,

9)      oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym związanym z naborem na stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łasku do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/ ( w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem email, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/ inspektora w Wydziale Geodezji  i Kartografii” do skrzynki znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łasku, przy wejściu od ul. Południowej 1, 98-100 Łask  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1, w terminie do dnia 11 maja 2020 r. do godziny 12.00.  Za złożone i doręczone skutecznie dokumenty uważa się te, które wpłyną do Starostwa w terminie do dnia określonego  w ogłoszeniu.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

VIII. Dodatkowe informacje:

1)      brak podpisu na oświadczeniach, życiorysie (CV), liście motywacyjnym lub kwestionariuszu osobowym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

2)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku (http://lask.bip.net.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1 ;

3)       kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć następujące zaświadczenia:

  1. a) zaświadczenie o niekaralności, tj. oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacjio osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
  2. b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na tym stanowisku;        

      skierowanie na przeprowadzenie tego badania kandydat otrzyma ze Starostwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 43 675 68 10.

 

                                                                                                                                                                            Starosta Łaski

                                                                                                                                                                             Piotr Wołosz

print