Trwa konkurs otwarty w ramach Poddziałania 9.2 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym

04.09.2012
Przypominamy o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Od 30 marca trwa przyjmowanie wniosków w ramach konkursu otwartego nr POKL/I/9.2/PN/12.
Konkurs to szansa na uzyskanie wsparcia finansowego na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
Poprzez nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi możliwa jest wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk.
Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.
Szczegółowe informacje na www.pokl.lodzkie.pl
print