Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Łasku

05.11.2010
Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Łasku
W dniu 4 listopada br. odbyła się LII, ostatnia w tej kadencji, Sesja Rady Powiatu w Łasku. Przewodniczący Rady Andrzej Banaszczyk przedstawił radnym i zaproszonym osobom nowego komendanta powiatowego policji, którym został podinsp. Jan Kuropatwa.
Radni przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu.
Następnie omówiono informacje dotyczące realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Radny Adam Kucper wyraził swoje zadowolenie że w łaskim I LO im. Tadeusza Kościuszki jest  stuprocentowa zdawalność matur.
Podczas Sesji podjęto szereg uchwał, m.in. w takich sprawach jak sposób pokrycia strat przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku za rok 2009, przyjęcie Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
Ponadto rada zgodziła się udzielić wsparcia finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której nieznani sprawcy w dniach 30 -31 października br. dokonali zniszczenia mienia.
Sesję podsumował Przewodniczący Andrzej Banaszczyk, a następnie dopełnił Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk, który dokonał podumowania czteroletniej kadencji. Do najważniejszych zrealizowanych zadań zaliczył informatyzację urzędu, przebudowę infrastruktury drogowej oraz pozyskanie 40 mln. zł. z różnych źródeł  dla powiatu. Starosta podkreślił, że od 2006 r. budżet powiatu wzrósł z 30 mln zł do ponad 40 mln zł  w roku bieżącym.
Ponadto ważnym dla powiatu działaniem było włączenie się w ogólnopolską Akcję Dęby Katyńskie, w ramach której na terenie powiatu posadzono 70 Dębów Pamięci dla upamiętnienia 70 ofiar zbrodni katyńskiej.
Na zakończenie sesji wręczono radnym pamiątkowe statuetki oraz dyplomy z podziękowaniami za czteroletnią pracę na rzecz samorządu powiatowego.   


print