V Sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.01.2019
V Sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 ) zwołuję V sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu. ( Druk nr 1 )
 5. Przyjęcie sprawozdania Starosty Łaskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018. ( Druk nr 2 )
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Łaskiego na 2019 rok. ( Druk nr 3 )
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok. ( Druk nr 4 )
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/23/18 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez radnych Powiatu Łaskiego za udział w pracach Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. ( Druk nr 5 )
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego. (Druk nr 6)
 10. Interpelacje i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
print