V sesja Rady Powiatu Łaskiego

04.02.2015
V sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zwołuję V sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 09 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 1).
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015 – 2028 ( Druk Nr 2)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok
( Druk Nr 3).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98 – 100 Łask poprzez wygaszanie naboru uczniów oraz wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego  w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98 – 100 Łask, III Liceum Ogólnokształcącego ( Druk Nr 4).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Ostrów 55, 98 – 100 Łask poprzez wygaszanie naboru uczniów oraz w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Ostrów 55, 98 – 100 Łask, Technikum i Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ( Druk Nr 5).
8. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Centrum Dializa”
Sp. z o.o. Szpital w Łasku ( Druk Nr 6).
9. Interpelacje i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Łaskiego
Teresa Wesołowska

print