VI sesja Rady Powiatu Łaskiego

21.02.2019
VI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 ) Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego zwołuje VI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019 – 2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 2021’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na 2019 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Łaskiego za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  nr 1 w Łasku, ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask.
 12. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających
  z umowy dzierżawy, przedłożonego przez ,,Centrum Dializa’’ Sp. z o.o. Szpital w Łasku.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Łasku za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łaskiego.
 15. Interpelacje i wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
print