VI sesja Rady Powiatu Łaskiego

23.02.2015
VI sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 31 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 17 ust. 3, 4, 5 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754) zwołuję VI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 24 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Łaskiego
( Druk Nr 1).
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 2).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Łaskiego ( Druk Nr 3).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Łaskiego
( Druk Nr 4).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 5).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łaskiego ( Druk Nr 6).
9. Interpelacje i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Teresa Wesołowska
Przewodnicząca
Rady Powiatu Łaskiego

print