VII sesja Rady Powiatu Łaskiego

17.04.2015
VII sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U.  z  2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r.    poz. 379, poz. 1072) zwołuję VIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 24 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII  sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego
( Druk Nr 1).
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata
2015 – 2028 ( Druk Nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
na 2015 rok ( Druk Nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego
na 2015 rok ( Druk Nr 4).
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „ Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” ( Druk Nr 5).
9. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku za rok 2014” ( Druk Nr 6).
10. Przyjęcie oceny stanu sanitarnego Powiatu Łaskiego za rok 2014 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku ( Druk Nr 7).
11. Interpelacje i wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Marek Aulak
Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
print