VII sesja Rady Powiatu Łaskiego

26.03.2019
VII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego zwołuje VII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
  4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu. ( Druk 1 )
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 20 miast Łask ( Druk 2 ).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 2019 r. ( Druk 3 ).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2023 pn. „Bezpieczny Powiat Łasku” ( Druk 4 ).
  8. Przyjęcie sprawozdania z powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata          2015 – 2018 pn. „Bezpieczny Powiat Łasku” ( Druk 5 ).
  9. Interpelacje i wnioski.
  10. Sprawy różne.
print