Ważna informacja – uproszczone plany urządzenia lasu

23.09.2016
Ważna informacja – uproszczone plany urządzenia lasu

Informacja dotycząca procedury wydania zaświadczenia, czy grunt niestanowiący własności Skarbu Państwa objęty jest uproszonym planem urządzenia lasu.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 37 a, starosta wydaje zaświadczenia, czy grunt niestanowiący własności Skarbu Państwa objęty jest uproszonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek właściciela, współwłaściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej, posiadającej pełnomocnictwo opłacone w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej ( nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, tj. małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa ).

Stosowny wniosek, dostępny również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku, należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1 wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych ( za wydanie zaświadczenia ), uiszczonej na konto Urzędu Miejskiego w Łasku – Bank PEKAO S.A. I O/Łask nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365.

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wydawanie zaświadczeń odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku. Zaświadczenie można odebrać osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji, Zdrowia i Ochrony Środowiska tut. Starostwa ( Łask, ul. Południowa 1, II piętro, pokój nr 24 ).

Zaświadczenia są również wysyłane na adres korespondencyjny podany we wniosku. Okres oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi od 3 do 7 dni.

print