Władze Powiatu

 
 

Starosta Łaski
Piotr Wołosz
tel. 043 675 68 00
e-mail: starosta@lask.com.pl 
 

 

 
starosta-(2).jpg
Wicestarosta Łaski
Teresa Wesołowska
tel. 043 675 68 00
 e-mail: wicestarosta@lask.com.pl
 
 
 
Etatowy Członek Zarządu
Robert Szczepaniak
tel. 043 675 68 00
e-mail: robert.szczepaniak@lask.com.pl
 

 

Sekretarz Powiatu
Elżbieta Szmagaj
tel. 043 675 68 00
e-mail: sekretarz@lask.com.pl
 

 

Skarbnik Powiatu
Dorota Cieślak
tel. 043 675 68 00
e-mail: finansowy@lask.com.pl
 
 

 

Starosta
 
1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty, jako kierownika Starostwa, należy:
1)    organizowanie pracy Starostwa;
2)    podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
3)    realizacja polityki kadrowej;
4)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy;
5)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady  i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu;
6)    wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 
2. Starosta wykonuje bezpośredni nadzór nad:
a)    Wicestarostą;
b)    Sekretarzem;
c)    Skarbnikiem;
d)    stanowiskiem ds. bhp;
e)    Zespołem Radców Prawnych;
f)     stanowiskiem ds. służb, inspekcji i straży;
g)    Koordynatorem Powiatowym – Pełnomocnikiem ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
h)   Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;
i)    stanowiskiem ds. kontroli wewnętrznej;
j)    Wydziałem Geodezji i Kartografii
k)   Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami;
l)   Wydziałem Komunikacji i Transportu;
m)  Powiatowym Urzędem Pracy;
n) Powiatowym Zarządem Dróg.
o) Powiatowym Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności
 
3. Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
 
 
Wicestarosta
 
1. Do zadań Wicestarosty należy:
1)    nadzór nad pracą podległych Wydziałów;
2) nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz nad rozpatrywaniem wniosków komisji Rady przez podległe Wydziały;
3) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki związanej z kompetencjami podległych Wydziałów;
4)    pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;
5)    udzielanie informacji środkom przekazu w sprawach Powiatu dotyczących powierzonego zakresu działania;
6) zastępowanie Starosty, w wykonywaniu jego zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem, w czasie nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji (z wyłączeniem zwalniania i zatrudniania pracowników, jeżeli okres nieobecności nie przekracza 30 dni).
7)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 
2. Wykonując powierzone zadania Wicestarosta nadzoruje działalność:
a) Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska
b) Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji;
c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 
 
Sekretarz Powiatu
 
1. Do zadań Sekretarza należy:
1)    czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie;
2)    koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;
3)    nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
4)    koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;
5)    nadzorowanie procesu usprawniania pracy, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa;
6)    nadzorowanie działań w zakresie zapewniania warunków materialno – bytowych dla działalności Starostwa;
7)    dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników;
8)    dokonywanie w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę i w jego imieniu czynności prawnych wynikających ze stosunku pracy pracowników Starostwa;
9)    udzielanie informacji środkom przekazu w sprawach Powiatu oraz dbanie o dobry wizerunek Powiatu i Starostwa w mediach; wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 
2. Sekretarz sprawuje nadzór nad:
1) Wydziałem Ogólno – Organizacyjnym;
 
 
Skarbnik Powiatu
1. Do zadań Skarbnika należy:
1) opracowywanie zasad obiegu dokumentów finansowo – księgowych;
2) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu;
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
4) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i  zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania  kontrasygnaty;
7) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.