Władze Powiatu

 
 

Starosta Łaski
Piotr Wołosz
tel. 043 675 68 00
e-mail: starosta@lask.com.pl 
 

 

 
starosta-(2).jpg
Wicestarosta Łaski
Teresa Wesołowska
tel. 043 675 68 00
 e-mail: wicestarosta@lask.com.pl
 
 
 
Etatowy Członek Zarządu
Robert Szczepaniak
tel. 043 675 68 00
e-mail: robert.szczepaniak@lask.com.pl
 

 

Sekretarz Powiatu
Elżbieta Szmagaj
tel. 043 675 68 00
e-mail: sekretarz@lask.com.pl
 

 

Skarbnik Powiatu
Dorota Cieślak
tel. 043 675 68 00
e-mail: finansowy@lask.com.pl
 
 

 

Starosta
 
  1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty, jako kierownika Starostwa, należy:

1) organizowanie pracy Starostwa;

2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;

3) realizacja polityki kadrowej;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy;

5) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu Łaskiego i Regulaminu;

6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

  1. Starosta wykonuje bezpośredni nadzór nad:

1) Wicestarostą;

2) Etatowym Członkiem Zarządu;

3) Sekretarzem;

4) Skarbnikiem;

5) Wydziałem Komunikacji i Transportu;

6) Wydziałem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;

7) Zespołem Radców Prawnych;

8) Koordynatorem Powiatowym – Pełnomocnikiem ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

9) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;

10) Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej;

11) Archiwistą;

12) Stanowiskiem ds. Służb, Inspekcji i Straży;

13) Inspektorem Danych Osobowych;

14) Stanowiskiem ds. BHP;

15) Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

16) Powiatowym Urzędem Pracy.

  1. Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

 

 

 
 
Wicestarosta
 
  1. Do zakresu zadań Wicestarosty należy:

1) nadzór nad pracą podległych wydziałów;

2) nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz nad rozpatrywaniem wniosków komisji przez podległe wydziały;

3) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki związanej z kompetencjami podległych wydziałów;

4) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;

5) zastępowanie Starosty, w wykonywaniu jego zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem, w czasie nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, z wyłączeniem zwalniania i zatrudniania pracowników, jeżeli okres nieobecności nie przekracza 30 dni;

6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

  1. Wykonując powierzone zadania Wicestarosta nadzoruje działalność:

1) Wydziału Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

3) Powiatowego Zespołu Poradni w Łasku sp. z o.o.;

4) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku;

5) I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku;

6) Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie;

7) Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach;

8) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łasku;

9) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku;

10) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku;

11) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łasku.

 

 

Etatowy Członek Zarządu

  1. Do zakresu zadań Etatowego Członka Zarządu należy:

 

 

1) nadzór nad pracą podległych wydziałów i jednostek;

2) nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz nad rozpatrywaniem wniosków komisji przez podległe wydziały;

3) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki związanej z kompetencjami podległych wydziałów;

4) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;

5) udzielanie informacji środkom przekazu w sprawach Powiatu dotyczących powierzonego zakresu działania;

6) zastępowanie Starosty w wykonywaniu jego zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem, w czasie nieobecności lub niemożności wykonywania przez Starostę i Wicestarostę swoich funkcji, z wyłączeniem zwalniania i zatrudniania pracowników, jeżeli okres nieobecności nie przekracza 30 dni

7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

  1. Wykonując powierzone zadania Etatowy Członek Zarządu nadzoruje działalność:

1) Wydziału Geodezji i Kartografii;

2) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;

3) Wydziału  Architektury i Budownictwa;

4) Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

 

 

 
Sekretarz Powiatu
 
1. Do zadań Sekretarza należy:
1)    czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie;
2)    koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;
3)    nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
4)    koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;
5)    nadzorowanie procesu usprawniania pracy, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa;
6)    nadzorowanie działań w zakresie zapewniania warunków materialno – bytowych dla działalności Starostwa;
7)    dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników;
8)    dokonywanie w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę i w jego imieniu czynności prawnych wynikających ze stosunku pracy pracowników Starostwa;
9)    udzielanie informacji środkom przekazu w sprawach Powiatu oraz dbanie o dobry wizerunek Powiatu i Starostwa w mediach; wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 
2. Sekretarz sprawuje nadzór nad:
1) Wydziałem Ogólno – Organizacyjnym;
 
 
Skarbnik Powiatu
1. Do zadań Skarbnika należy:
1) opracowywanie zasad obiegu dokumentów finansowo – księgowych;
2) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu;
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
4) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i  zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania  kontrasygnaty;
7) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.