Wojewoda Łódzki w sprawie ASF

12.10.2016
Wojewoda Łódzki w sprawie ASF

W ślad za pismem  z dnia 30 lipca, znak IA-IV.9111.11.2014 i pismem z dnia 8 września 2016 roku, znak IA-IV.9111.46.2016 informuję, że z powodu wzrostu wykrywanej liczby ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski oraz pogorszenia się sytuacji epizootycznej na terytorium innych krajów trzecich sąsiadujących z Polską, zwiększyło się znacznie ryzyko przeniesienia tej choroby na teren naszego województwa. Choroba afrykańskiego pomoru świń rozwija się zwiększając nasilenie i obszar występowania.

W powyższej sprawie 8 września br., odbyło się posiedzenie Rządowego  Zespołu  Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Celem posiedzenia Zespołu było omówienie podejmowanych i zaplanowanych działań w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terytorium naszego kraju.

Według informacji Głównego Lekarza Weterynarii  na terenie Polski wystąpił   dwudziesty trzeci przypadek tej choroby u świń domowych od początku wystąpienia ASF w Polsce tj. od 17 lutego 2014 roku, a aż dwudziesty w bieżącym roku. Służby weterynaryjne stwierdziły 112 przypadków ASF u dzików.

Ponadto, informuję, że w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej, w których zawarto podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w każdej ze stref wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF na  terenie Polski. Dane w tym zakresie są umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o bieżące śledzenie komuników Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także dołożenie wszelkich starań w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia tej choroby na teren naszego województwa, m.in. poprzez:

  • rzetelne, jak najszersze informowanie mieszkańców powiatu, hodowców trzody chlewnej na terenie powiatu o  bardzo realnych zagrożeniach związanych z przewleczeniem tej choroby i wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie naszego województwa,
  • wzmożenie kampanii informacyjno – edukacyjnej  na Państwa terenie, celem dotarcia do wszystkich mieszkańców powiatu oraz jak największej grupy podróżnych,
  • podjęcie współpracy z organami  ścigania celem zintensyfikowania działań kontrolnych w transporcie zwierząt i artykułów pochodzenia zwierzęcego,
  • niezwłoczne zgłaszanie organom ścigania informacji dotyczących nielegalnego handlu zwierzętami (przede wszystkim trzodą chlewną) i produktami mięsnymi  na targowiskach lub innych miejscach sprzedaży produktów rolnych.

Afrykański pomór świń to groźna, wysoce zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików.

Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń będzie skutkować dalszymi stratami  ekonomicznymi w hodowli, spowodowanymi upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także ogromnymi stratami w przemyśle mięsnym na terenie naszego województwa.

Informacje dla hodowców trzody chlewnej oraz dla osób podróżujących, a także wzory plakatów i ulotek w sprawie afrykańskiego   pomoru świń można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie: www.wetgiw.gov.pl.

Wicewojewoda Łódzki
/-/ Karol Młynarczyk

print