Wozy strażackie za frekwencję w gminach.

26.06.2020
Wozy strażackie za frekwencję w gminach.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik ogłosił rofrekwencyjny konkurs pod nazwą „Bitwa o wozy”. W każdym z 16 województw zwycięży gmina do 20 tys. mieszkańców, w której w wyborczą niedzielę 28 czerwca będzie najwyższa frekwencja. Nagroda – wóz strażacki. 

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w danym województwie możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1. Przedmiotem dofinansowania w maksymalnej wysokości 800 000 zł jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.
2. Warunkiem otrzymania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w danym województwie.
3. W każdym województwie dofinansowanie może uzyskać tylko jedna jednostka ochotniczej straży pożarnej.
4. W przypadku uzyskania najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie w danym województwie będą brane pod uwagę:
– liczba wyjazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu danej gminy w roku 2019,
– liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych (posiadających odpowiednie przeszkolenie, wiek i badania lekarskie) na
dzień 31 grudnia 2019 roku,
– dyspozycyjność określana jako ilość przypadków, w których jednostka pomimo dysponowania jej nie wyjechała do zdarzenia.
5. Do wyznaczenia jednostki ubiegającej się o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, upoważniony jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z organem wykonawczym gminy.
6. Dokumenty aplikujące o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.
7. Przyznane dotacje dla 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w zakresie wnioskowania, zawarcia umowy i rozliczenia dotacji
zgodnie z procedurami:
– dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku”, zatwierdzonym w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
– dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” Przedmiotowe wytyczne stanowią załącznik do w/w procedur.

 

 

print