Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa
ul Narutowicza 17, 98-100 Łask

WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

Naczelnik Joanna Owczarek 43 676 30 61 architektura@lask.com.pl
Inspektor Anna Ceranowicz 43 676 30 63 architektura3@lask.com.pl
Inspektor Sylwia Dziębowska 43 676 30 63 architektura4@lask.com.pl
Podinspektor Elżbieta Grill 43 676 30 66 architektura5@lask.com.pl
Inspektor Justyna Wójcikiewicz 43 676 30 62 architektura2@lask.com.pl
Inspektor Joanna Zdon 43 676 30 62 architektura2@lask.com.pl
Pomoc administracyjna Anna Karnowska 43 676 30 66 architektura7@lask.com.pl
Pomoc administracyjna Katarzyna Żurek 43 676 30 63 architektura6@lask.com.pl
 
.
 
Wydział Architektury, Budownictwa zajmuje się w szczególności realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz realizacją i przygotowaniem inwestycji powiatowych.
.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
.
1. W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:
1)      nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a)      zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b)      warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
c)      zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno–budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d)     właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e)      stosowania wyrobów budowlanych;
2)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo Budowlane;
2  a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
3)      kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
4)      współdziałanie z organami nadzoru budowlanego;
5)      prowadzenie spraw związanych z odstępstwami od przepisów techniczno – budowlanych;
6)      prowadzenie prawem przewidzianych rejestrów oraz przekazywanie ich organowi wyższej instancji;
7)      przekazywanie organom nadzoru budowlanego: kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
8)      uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
9)      prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień związanych z jego rozwojem;
10)    opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego związanego z zagospodarowaniem przestrzennym województwa oraz gmin;
11)     wydawanie zaświadczeń przewidzianych przepisami;
12)     przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej starostwa informacji dotyczących publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach oraz danych do biuletynu informacji publicznej i strony internetowej urzędu;
13)     opracowywanie i przekazywanie według potrzeb danych statystycznych.
 
2. W zakresie zadań administracji samorządowej powiatu:
1)     opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budownictwa organów samorządowych i jednostek organizacyjnych powiatu;
2)     współdziałanie z innymi jednostkami w procesie przygotowania i realizacji inwestycji;
3)     udział w postępowaniach z zakresu likwidacji barier architektonicznych;
4)     udział w pracach Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
5)     udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.