Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa
ul Narutowicza 17, 98-100 Łask

WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

Naczelnik Joanna Owczarek 43 676 30 61 architektura@lask.com.pl
Inspektor Sylwia Dziębowska 43 676 30 63 architektura4@lask.com.pl
Podinspektor Elżbieta Grill 43 676 30 66 architektura5@lask.com.pl
Inspektor Justyna Wójcikiewicz 43 676 30 62 architektura2@lask.com.pl
Inspektor Joanna Zdon 43 676 30 62 architektura2@lask.com.pl
Podinspektor Katarzyna Żurek 43 676 30 63 architektura6@lask.com.pl
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Katarzyna Olczak 43 676 30 63                         –
 
.
 
Wydział Architektury, Budownictwa zajmuje się w szczególności realizacją zadań wynikających z ustawy prawo budowlane.
.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
.
1. W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:

a) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,

b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane oraz ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

c) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego,

d) prowadzenie spraw związanych z odstępstwami od przepisów techniczno-budowlanych,

e) prowadzenie prawem przewidzianych rejestrów oraz przekazywanie ich organowi wyższej instancji,

f) uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

g) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień związanych z jego rozwojem,

h) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego związanego z zagospodarowaniem przestrzennym województwa oraz gmin,

i) wydawanie zaświadczeń przewidzianych przepisami,

j) przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej Starostwa informacji dotyczących publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach oraz danych do Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Starostwa,

k) opracowywanie i przekazywanie według potrzeb danych statystycznych.

 
2. W zakresie zadań administracji samorządowej Powiatu:

a) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budownictwa organów samorządowych i jednostek organizacyjnych Powiatu,

b) współdziałanie z innymi jednostkami w procesie przygotowania i realizacji inwestycji,

c) udział w pracach Powiatowej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej,

d) udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.