Wydział Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
—————————————————————————————————-

Informujemy, że w Wydziale Edukacji, Zdrowia

i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łasku istnieje możliwość osobistego załatwienia sprawy,
po wcześniejszym  umówieniu terminu pod nr telefonu

      43 675 68 20 ochrona środowiska, odpady, geologia

    43 675 68 24 oświata, zdrowie, karty wędkarskie

   43 675 68 22 gospodarka leśna, łowiectwo, ochrona przyrody


Obsługa interesantów będzie odbywać się w budynku
przy ul. Południowej 1 (wejście od parkingu).

Przypominamy, że nadal istnieje możliwość przekazania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

.
 Naczelnik  Karolina Kaniecka –  Malinowska  43 675 68 24  ekz2@lask.com.pl
Zastępca Naczelnika  Sławomir Walczak  43 675 68 22  lesnik@lask.com.pl
 Inspektor  Marlena Jasińska  43 675 68 22  zadrzewienia@lask.com.pl
 Inspektor  Piotr Pluciński
 43 675 68 20  lesnictwo@lask.com.pl
 Inspektor  Aleksandra Walczak  43 675 68 24  ekz2@lask.com.pl
 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
Agata Nastarowicz
43 675 68 20
zaswiadczenia@lask.com.pl

 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy z zakresu oświaty, zdrowia, ochrony środowiska, prawa wodnego, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, postępowania z odpadami.

1. Do zadań wydziału w zakresie oświaty należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek
oświatowych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz prowadzenia spraw związanych
z wczesnych wspomaganiem rozwoju dzieci;

2) zapewnienie warunków do kształcenia, wychowania i opieki;

3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych;

4) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu wyłaniającego kandydata na
dyrektora szkoły lub placówki oraz spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi
szkoły lub placówki;

5) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

6) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną
oraz prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem likwidacji szkoły lub placówki publicznej
i przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub
osobę fizyczną;

7) prowadzenie spraw związanych z działalnością niepublicznych placówek oświatowych
w zakresie realizacji powierzonych zadań;

8) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem
(i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej w tym propozycji przydzielania
tym placówkom dotacji;

9) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli w poszczególnych
okresach roku szkolnego;

10) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

11) przygotowywanie rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli;

12) przygotowywanie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych;

13) analizowanie pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym rocznych arkuszy
organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;

14) przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów;

15) przygotowanie analizy z poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;

16) prowadzenie baz danych oświatowych ze szkół i placówek oświatowych publicznych
i niepublicznych w systemie informacji oświatowej oraz innych sprawozdań;

17) prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych;

18) prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem rodziców w części z opłat za wyżywienie
w Internecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku;

19) wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego, indywidualnego, grupowego nauczania,
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów oraz skierowań
do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na podstawie postanowienia sądu
i Młodzieżowych Ośrodków  Socjoterapii na podstawie wniosku rodzica;

20) współdziałanie i nadzór nad działalnością:

     a) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku,

     c) I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku,

     d) Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie,

     e) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku,

     f) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasku,

     g) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku,

     h) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku.

2. Do zadań wydziału w zakresie zdrowia należy w szczególności:

1) nadzór nad podmiotami wykonującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia;

2) wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę;

3) realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia psychicznego;

4) opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym;

5) powoływanie, z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie
braku lekarza;

6) opracowywanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych, publicznej uczelni
medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą
w dziedzinie nauk medycznych;

7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych;

8) opracowywanie harmonogramu godzin pracy i dyżurów nocnych i świątecznych aptek
ogólnodostępnych;

9) realizacja zadań z zakresu profilaktyki i oświaty zdrowotnej;

10) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu.

3. W zakresie prawa ochrony środowiska do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie tych informacji;

2) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
z których emisja nie wymaga pozwolenia;

3) wydawanie pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na
wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji oraz decyzji o wygaśnięciu,
cofnięciu lub ograniczeniu tych pozwoleń;

4) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie
objętym właściwością;

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

4. W zakresie prawa wodnego do zadań Wydziału należy:

1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

5. W zakresie rybactwa śródlądowego do zadań wydziału należy:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;

3) prowadzenie spraw dotyczących powołania i funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej.

6. W zakresie gospodarki leśnej do zadań wydziału należy: 

1) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie
kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanów, w lasach nie stanowiących własności
Skarbu Państwa oraz przyznania dotacji na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia
gruntów;

2) prowadzenie spraw dotyczących zmiany lasu na użytek rolny, w odniesieniu do lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa;

3) dokonywanie oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej;

4) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna;

5) wydawanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych,
o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie
inwentaryzacji stanu lasu;

6) prowadzenie spraw związanych z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasów,
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz nadzorowanie wykonania zadań
w nich zawartych;

7) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
w przypadkach losowych oraz nakazującej wykonanie obowiązków i zadań właścicielowi lasu
nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, jeżeli nie wykonuje obowiązków zgodnie z ustawą
o lasach;

8) prowadzenie spraw związanych z wypłatą miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów
z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

7. W zakresie prawa łowieckiego do zadań wydziału należy:

1) wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny oraz na
posiadanie, hodowanie lub utrzymywani chartów rasowych lub ich mieszkańców;

2) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych oraz
ustalanie i rozliczanie łowieckiego czynszu dzierżawczego.

8. W zakresie ochrony przyrody do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków, ssaków, a także ich
hodowli, należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów
prawa Unii Europejskiej;

2) wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących
własnością gminy.

9. W zakresie postępowania z odpadami do zadań wydziału należy:

1) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;

2) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;

10. W zakresie prawa geologicznego i górniczego do zadań wydziału należy:

1) udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione
następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie
przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000
m3, działalność  będzie prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych;

2) wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji;

3) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania
koncesji oraz przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych w celu wykorzystania
ciepła ziemi;

4) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej;

5) ustalanie opłaty podwyższonej w przypadku naruszeń warunków koncesji albo zatwierdzonego projektu robót geologicznych;

6) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym zakresie projektowania prac
geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych;

7) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.