Wydział Finansów

Wydział Finansów
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
 
 Główna Księgowa  Nina Włodarczyk  43 675 68 12  ksiegowa@lask.com.pl
 Inspektor  Hanna Górecka  43 675 68 27  ksiegowosc@lask.com.pl
 Samodzielny referent  Natalia Grzegorek  43 675 68 29  dochody2@lask.com.pl
 Inspektor  Magdalena Janeczek  43 675 68 32  budzet@lask.com.pl
 Inspektor  Izabela Malinowska   43 675 68 10  place@lask.com.pl
 Inspektor  Magda Oliwia   43 675 68 32  budzet@lask.com.pl
 Inspektor  Natalia Rejmonczyk  43 675 68 27  ksiegowa2@lask.com.pl
 Inspektor  Żaneta Wlazła  43 675 68 32  budzet@lask.com.pl
 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych  Karolina Lipińska  43 675 68 30  wydatki@lask.com.pl
 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych  Natalia Sychlak  43 675 68 32  budzet@lask.com.pl
.
 

.Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
Wydział Finansów prowadzi w szczególności sprawy związane z przygotowaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz sporządza sprawozdania z realizacji wykonania budżetu.
.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
.
1. W zakresie opracowania projektu budżetu Powiatu:
1)     przygotowanie założeń do projektu budżetu Powiatu, opracowanie wzorów materiałów planistycznych oraz określenie terminów składania projektów;
2)    opracowanie projektu budżetu Powiatu w oparciu o przedłożone materiały z placówek podległych, a także powiadomień z Ministerstwa Finansów oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i przedłożenie Zarządowi do zatwierdzenia;
3)    opracowanie projektu budżetu Starostwa Powiatowego;
4)    przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami i częścią opisową w celu przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
5)    przekazanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów jednostkowych planów finansowych;
6)    nadzorowanie poprawności opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
 
2. W zakresie wykonania budżetu Powiatu:
1)      po uchwaleniu uchwały budżetowej:
a)     przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków,
b)     opracowanie planu finansowego z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz planów dochodów związanych z realizacją tych zadań;
2)     sprawdzanie planów budżetów z jednostek podległych z uchwałą budżetową;
3)     nadzorowanie realizacji przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków powiatu;
4)     przygotowywanie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących zmian w budżecie Powiatu;
5)     opracowywanie budżetu Starostwa Powiatowego;
6)     przedkładanie pism o zmianach w planie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego;
7)     powiadamianie podległych placówek o dokonanych zmianach w planie budżetu;
8)     powiadamianie placówek o zmianach dotacji i subwencji.
 
3. W zakresie sprawozdawczości z wykonania budżetu:
1)     sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Starostwa Powiatowego;
2)     sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu;
3)     sporządzanie sprawozdawczości i oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
4)     sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków;
5)     rozliczanie otrzymanych dotacji;
6)     rozliczanie i przekazywanie dochodów Skarbu Państwa;
7)     uzgadnianie z ewidencją księgową zrealizowanych dochodów Starostwa oraz przekazywanie ich do budżetu Powiatu;
8)     sporządzanie informacji z wykonania budżetu za I i II półrocze wraz z częścią opisową;
9)     zawiadamianie rzecznika ds. dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny;
10)   dokonywanie analiz z wykonania budżetu dla Komisji Rady Powiatu i Zarządu;
11)   windykacja należności budżetowych Starostwa i należności Skarbu Państwa, a w szczególności:
a)     egzekucja w drodze postępowania administracyjnego,
b)     przygotowywanie z Radcą Prawnym pozwów do sądu, wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności oraz przygotowywanie wniosków do komornika sądowego o egzekucję należności,
c)     sporządzanie i przekazywanie do wydziałów merytorycznych wykazów zaległości.
 
4. W zakresie rachunkowości:
1)     prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)     prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składek ZUS oraz funduszu pracy;
3)     prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego;
4)     prowadzenie ewidencji księgowej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska;
5)     współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i zakładami ubezpieczeń społecznych;
6)     opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i zasad rachunkowości;
7)      rozliczanie inwentaryzacji;
8)      przekazywanie czynszu dzierżawnego kół łowiecki;
9)      rozliczanie czynszów wspólnot mieszkaniowych.