Wydział Finansów

Wydział Finansów
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
 
 Główna Księgowa  Nina Włodarczyk  43 675 68 12  ksiegowa@lask.com.pl
 Inspektor  Hanna Górecka  43 675 68 27  ksiegowosc@lask.com.pl
 Samodzielny referent  Natalia Grzegorek  43 675 68 29  dochody2@lask.com.pl
 Inspektor  Magdalena Janeczek  43 675 68 32  budzet@lask.com.pl
 Inspektor  Izabela Malinowska   43 675 68 30  place@lask.com.pl
 Inspektor  Magdalena Oliwa  43 675 68 32  budzet@lask.com.pl
 Inspektor  Natalia Rejmonczyk  43 675 68 27  ksiegowa2@lask.com.pl
 Inspektor  Żaneta Wlazła  43 675 68 32  budzet@lask.com.pl
 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych  Karolina Lipińska  43 675 68 30  wydatki@lask.com.pl
 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych  Natalia Sychlak  43 675 68 32  budzet@lask.com.pl
.
 

.Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
Wydział Finansów prowadzi w szczególności sprawy związane z przygotowaniem projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz sporządza sprawozdania z realizacji wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
.
1. W zakresie opracowania projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu:

1) przygotowanie założeń do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, opracowanie wzorów materiałów planistycznych oraz określenie terminów składania projektów;

2) opracowanie projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w oparciu
o przedłożone materiały z placówek podległych, a także powiadomienia z Ministerstwa Finansów oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i przedłożenie Zarządowi do zatwierdzenia;

3) opracowanie projektów budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie Starostwa;

4) przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami i częścią opisową w celu przedłożenia Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

5) przekazanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów jednostkowych planów finansowych;

6) nadzorowanie poprawności opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek.

 
2. W zakresie wykonania budżetu Powiatu:

1) po uchwaleniu uchwał: budżetowej oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

    a) przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz upoważnień wynikających z podjętych uchwał,

    b) opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i planów dochodów związanych z realizacją tych zadań;

2) sprawdzanie planów budżetów jednostek podległych z uchwałą budżetową;

3) nadzorowanie realizacji przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków Powiatu;

4) przygotowywanie uchwał Rady i Zarządu dotyczących zmian w budżecie Powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

5) opracowywanie budżetu Starostwa;

6) przedkładanie pism o zmianach w planie dochodów i wydatków Starostwa;

7) przygotowanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie zmian w planie wydatków Starostwa
w ramach udzielonych upoważnień;

8) powiadamianie podległych placówek o dokonanych zmianach w planie budżetu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej;

9) powiadamianie placówek o zmianach dotacji i subwencji.

 
3. W zakresie sprawozdawczości z wykonania budżetu:

1) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz w zakresie operacji finansowych Starostwa;

2) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz w zakresie operacji finansowych Powiatu;

3) sporządzanie sprawozdawczości i oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków oraz realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i zasobu geodezyjnego;

4) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków;

5) rozliczanie otrzymanych dotacji;

6) rozliczanie i przekazywanie dochodów Skarbu Państwa;

7) uzgadnianie z ewidencją księgową zrealizowanych dochodów Starostwa oraz przekazywanie ich do budżetu Powiatu;

8) sporządzanie informacji z wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze wraz z częścią opisową;

9) sporządzanie informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Powiatu wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia;

10) zawiadamianie rzecznika ds. dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny;

11) dokonywanie analiz z wykonania budżetu dla Komisji i Zarządu;

12) windykacja należności budżetowych Starostwa i należności Skarbu Państwa, a w szczególności:

     a) egzekucja w drodze postępowania administracyjnego,

     b) przygotowywanie z radcą prawnym pozwów do sądu, wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności oraz przygotowywanie wniosków do komornika sądowego o egzekucje należności,

     c) sporządzanie i przekazywanie do wydziałów merytorycznych wykazów zaległości;

13) informowanie Starosty o wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 
4. W zakresie rachunkowości:

1) prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Powiatu i Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składek ZUS oraz funduszu pracy;

3) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i zakładami ubezpieczeń społecznych oraz innymi instytucjami;

4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) rozliczanie inwentaryzacji;

6) przekazywanie czynszu dzierżawnego kół łowieckich;

7) rozliczanie czynszów wspólnot mieszkaniowych.