Wydział Geodezji i Kartografii


Wydział Geodezji i Kartografii

ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask

WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

 

 Naczelnik
 Geodeta Powiatowy
 Gabriela Macugowska  43 676 30 51  geodeta@lask.com.pl  
 p.o. Naczelnika  Anna Buda  43 676 30 52  zudp@lask.com.pl Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Przyjmowanie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego – inwentaryzacje
 Podinspektor  Karol Abramczyk  43 676 30 58  kerg2@lask.com.pl Przyjmowanie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 Inspektor  Aleksandra Grabska  43 676 30 58  weryfikacja@lask.com.pl Przyjmowanie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 Podinspektor  Małgorzata Kałuda  43 676 30 56  klasyfikacja@lask.com.pl Prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
 Podinspektor  Paulina Niewulska  43 676 30 54  kerg@lask.com.pl Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
 Inspektor  Angelika Pawlicka  43 676 30 55  geodezja@lask.com.pl Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym
 Inspektor  Katarzyna Pęciak  43 676 30 58  weryfikacja@lask.com.pl Przyjmowanie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 Podinspektor  Tomasz Sobański  43 676 30 58  weryfikacja@lask.com.pl Przyjmowanie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 Pomoc administracyjna  Natalia Staniek  43 676 30 55  geodezja@lask.com.pl Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym
 Starszy Geodeta  Elżbieta Szamborant  43 676 30 54  kerg@lask.com.pl Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
 Podinspektor  Sylwia Szczęsna  43 676 30 53  kerg2@lask.com.pl Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – danych podmiotowych oraz prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości
 Podinspektor  Paweł Szmigielski  43 676 30 53  egib@lask.com.pl Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – danych podmiotowych oraz prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości
 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych  Izabela Krzesińska  43 676 30 55  geodezja@lask.com.pl Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym
 
 
 
 
.
Wydział Geodezji i Kartografii wykonuje zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wynikające z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych.
.
1. W zakresie geodezji i kartografii:

Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
1) ewidencji gruntów i budynków,
2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4) zakładanie osnów szczegółowych;
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:
1) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
2) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3) rejestru cen i wartości nieruchomości,
4) szczegółowych osnów geodezyjnych,
5) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych;
8) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej;
9) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
10) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów rolnych;
11) zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
12) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
13) prowadzenie spraw dotyczących „transferu danych z ewidencji gruntów i budynków do krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich” dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kontrola danych ewidencji gruntów w formacie A-SWDE i udostępnianie baz danych;
14) wykonywanie prac oraz usług na rzecz osób fizycznych i prawnych w zakresie: geodezyjnych i kartograficznych (z wyłączeniem prac pomiarowych), analitycznych, doradztwa materialno-technicznego, informatycznych, poligraficznych, z zakresu modernizacji oraz aktualizacji istniejących danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

2. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1) realizacja zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym określanie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny oraz ustalanie opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
2) prowadzenie spraw związanych ochroną gleb przed erozją;
3) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów – wydawanie decyzji, prowadzenie kontroli z zakresu rekultywacji;
4) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych.”