Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask
Faks: 676 30 67

WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

 Podinspektor  Ilona Suwała  43 676 30 65  nieruchomosci2@lask.com.pl
 Podinspektor  Anna Wojewoda  43 676 30 65  nieruchomosci2@lask.com.pl

.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu Łaskiego i Skarbu Państwa

W szczególności:

1)    tworzenie i aktualizacja powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
2)    gospodarowanie zasobami nieruchomości (sprzedaż, zamiana, darowizna, zrzeczenie się, najem, dzierżawa, użyczenie, ograniczone prawa rzeczowe) i zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpis do księgi wieczystej;
3)    kontrola nad administrowaniem i sposobem gospodarowania lokalami użytkowymi oraz częściami nieruchomości oddanymi w posiadanie zależne w obiektach zarządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne Skarbu Państwa;
4)    prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oddanych w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste;
5)    dokonywanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz:
a)    przypisów przed terminem płatności,
b)    odpisów w zależności od materiałów źródłowych objętych w rejestrze pozwalającym dokonać uzgodnień z ewidencją księgową;
6)    zbieranie informacji o podmiocie do ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a w szczególności:
a)    sprawdzanie czy ogłoszono upadłość,
b)    czy ustanowiono zarząd komisaryczny,
c)    czy zaszły zmiany dotyczące majątku,
d)    czy zakończono postępowanie upadłościowe,
e)    czy ustanowiono hipotekę;
7)    dokonywanie zgłoszenia wierzytelności i występowanie do Wojewody
w sprawach umorzenia;
8)    prowadzenie postępowań w celu wydania decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania we własność, związanych ze sprzedażą nieruchomości wieczystemu użytkownikowi oraz związanych z wygaszaniem i ustanawianiem trwałego zarządu;
9)    prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i postępowań zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, prowadzenia działalności wydobywczej;
10)     prowadzenie postępowań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości;
11)     ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;
12)    podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
13)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o własności lokali – wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Powiatu;
14)    przyznawanie na własność działek siedliskowych i gruntów oddanych do dożywotniego użytkowania;
15)    prowadzenie spraw w celu wydania decyzji o nabyciu mienia przez gminy;
16)    prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy do zalesienia;
17)    składanie wniosków do sądu o sprostowanie zapisów w dziale I ksiąg wieczystych zgodnie z ewidencją gruntów;
18)    wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych, w tym ustalanie, które grunty tworzą mienie wspólnoty i ustalanie listy uprawnionych do udziału we wspólnocie.”