Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

 Naczelnik  Bartosz Wojtas  43 675 68 48  inwestycje@lask.com.pl
 Inspektor  Marek Biegański  43 675 68 40  zamowienia@lask.com.pl
 Inspektor  Michalina Janus  43 675 68 40  fundusze@lask.com.pl
 Inspektor  Daniel Sałagacki  43 675 68 40  iz@lask.com.pl

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zajmuje się w szczególności realizacją zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji powiatowych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) pozyskiwanie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej i podmiotów krajowych w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji Powiatu oraz przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym i powiatowym jednostkom organizacyjnym;

2) współpraca z instytucjami zarządzającymi europejskimi programami i środkami pomocowymi oraz innymi podmiotami dofinansowującymi przedsięwzięcia Powiatu;

3) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przydzielonych wydziałowi do realizacji, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.;

4) współpraca z podmiotami przygotowującymi wnioski o dofinansowanie na zlecenie Powiatu oraz koordynowanie działań w tym zakresie;

5) wsparcie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych sporządzanych przez komórki organizacyjne oraz powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie udostępniania materiałów i informacji będących w posiadaniu wydziału;

6) współpraca z innymi podmiotami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wypracowywania wspólnych przedsięwzięć, które mogą być realizowane ze środków pomocowych oraz realizacja projektów partnerskich;

7) prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie złożonych przez Wydział;

8) koordynowanie działań w zakresie opracowywania strategii rozwoju Powiatu oraz innych dokumentów uwzględniających kierunki rozwoju Powiatu przyjęte przez Radę Powiatu i Zarząd;

9) koordynowanie realizacji i aktualizacja zadań zapisanych w strategii rozwoju Powiatu;

10) koordynowanie i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania, przygotowywania
 i prowadzenia inwestycji wspólnych i towarzyszących;

11) przygotowywanie oraz prowadzenie przyjętych do realizacji remontów i inwestycji polegających na wykonaniu robót budowlanych, dostaw i usług, we współpracy ze Skarbnikiem Powiatu i Głównym Księgowym Starostwa oraz Kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, w zakresie:

     a) opracowywania planów finansowo-rzeczowych,

     b) wnioskowania do Zarządu o zapewnienie środków finansowych na ich realizacje,

     c) przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, w tym przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej, jeżeli realizacja robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę, we współpracy z merytorycznym wydziałem,

     d) oszacowania wartości zamówienia,

     e) przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych i nadzoru

inwestorskiego,

     f) przygotowywania projektów umów z wykonawcami,

     g) kontroli realizacji umów zawartych w związku z przygotowaniem i prowadzeniem

inwestycji.

     h) wykonywania czynności należących do obowiązków inwestora, wynikających z przepisów prawa w związku z rozpoczęciem i realizacją procesu budowlanego,

     i) przekazywania do eksploatacji obiektów po zakończeniu inwestycji,

     j) rozliczenia finansowego i ich nadzorowania w okresie wymagalnej trwałości projektu,

    k) opracowywania informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;

12) doradztwo przy remontach przeprowadzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Starostwa;

13) prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

14) sporządzanie sprawozdania z wykonanych zamówień publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi;

15) sporządzanie planu zamówień publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi.