Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

 Naczelnik  Bartosz Wojtas  43 675 68 48  inwestycje@lask.com.pl
 Inspektor  Marek Biegański  43 675 68 40  zamowienia@lask.com.pl
 Inspektor  Michalina Janus  43 675 68 40  fundusze@lask.com.pl
 Inspektor  Daniel Sałagacki  43 675 68 40  iz@lask.com.pl

 

Zakres działania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:

 1. Pozyskiwanie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej i podmiotów krajowych w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji Powiatu oraz przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym i powiatowym jednostkom organizacyjnym;
 2. Współpraca z instytucjami zarządzającymi europejskimi programami i środkami pomocowymi oraz innymi podmiotami dofinansowującymi przedsięwzięcia Powiatu;
 3. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przydzielonych wydziałowi do realizacji, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. Współpraca z podmiotami przygotowującymi wnioski o dofinansowanie na zlecenie Powiatu oraz koordynowanie działań w tym zakresie;
 5. Wsparcie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych sporządzanych przez komórki organizacyjne oraz powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie udostępniania materiałów i informacji będących w posiadaniu wydziału;
 6. Współpraca z innymi podmiotami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wypracowywania wspólnych przedsięwzięć, które mogą być realizowane ze środków pomocowych oraz realizacja projektów partnerskich;
 7. Prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie złożonych przez Powiat;
 8. Koordynowanie działań w zakresie opracowywania strategii rozwoju Powiatu oraz innych dokumentów uwzględniających kierunki rozwoju Powiatu przyjęte przez Radę Powiatu i Zarząd;
 9. Koordynowanie realizacji i aktualizacja zadań zapisanych w strategii rozwoju Powiatu;
 10. Koordynowanie i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania, przygotowywania i prowadzenia inwestycji wspólnych i towarzyszących;
 11. Przygotowywanie oraz prowadzenie przyjętych do realizacji remontów i inwestycji polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie:
  1. opracowywania planów finansowo-rzeczowych,
  2. wnioskowania do Zarządu o zapewnienie środków finansowych na ich realizacje,
  3. przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, w tym przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej, jeżeli realizacja robót budowlanych wymaga pozwolenia na budowę,
  4. oszacowania wartości zamówienia,
  5. przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego,
  6. przygotowywania projektów umów z wykonawcami,
  7. kontroli realizacji umów zawartych w związku z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji,
  8. wykonywania czynności należących do obowiązków inwestora, wynikających z przepisów prawa w związku z rozpoczęciem i realizacją procesu budowlanego,
  9. przekazywania do eksploatacji obiektów po zakończeniu inwestycji,
  10. rozliczenia finansowego i ich nadzorowania w okresie wymagalnej trwałości projektu;
  11. opracowywania informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 12. Doradztwo przy remontach przeprowadzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
 13. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz współpraca w tym zakresie ze Skarbnikiem Powiatu i Głównym Księgowym Starostwa oraz Kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu;
 14. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 15. Sporządzanie sprawozdania z wykonanych zamówień publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi.
 16. Sporządzanie planu zamówień publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi.