Wydział Komunikacji i Transportu

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
 
WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA
 
.
 p. o. Naczelnika  Iwona Sowińska  43 675 68 49  komunikacja@lask.com.pl
 Podinspektor  Piotr Dudek  43 675 68 43
 Podinspektor  Magdalena Wartalska  43 675 68 39
 Referent  Karolina Grzanka-Krata  43 675 68 39
 Inspektor  Izabela Moder  43 675 68 41  kierowca@lask.com.pl
 Starszy Specjalista  Daria Nowak  43 675 68 41  kierowca@lask.com.pl
 Starszy Specjalista  Łukasz Piech  43 675 68 41  kierowca@lask.com.pl
 Inspektor  Emil Włodarczyk  43 675 68 43
 Inspektor  Beata Kuligowska  43 675 68 39
 Podinspektor  Paweł Zawadzki  43 675 68 39
 Pracownik I stopnia wykonujący  zadania w ramach robót publicznych  Aleksandra Grabarczyk  43 675 68 42
.
.
.
Wydział Komunikacji i Transportu załatwia sprawy związane z: rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, transportem drogowym w zakresie przewozu osób i rzeczy, prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów, prowadzeniem ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców, wydawaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych.
.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie prawa o ruchu drogowym i ubezpieczeń obowiązkowych należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i zmianą danych zawartych w ewidencji;

2) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem i zwrotem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;

3) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu, zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;

4) wyrejestrowywanie pojazdu w przypadku jego demontażu, kradzieży pojazdu, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, a także udokumentowanej, trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;

5) kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w przypadkach określonych w przepisach;

6) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów i na wykonanie tabliczek zastępczych;

7) kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;

8) przyjmowanie od policji, inspekcji transportu drogowego oraz jednostki upoważnionej do  przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego;

9) zwracanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego   zatrzymanie;

10) wydawanie praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem i zezwoleń na kierowanie pojazdem
   uprzywilejowanym;

11) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie uprawnień, zniszczeniu dokumentów, a także
   zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumentach;

12) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora,
  sąd;

13) przyjmowanie od policji i inspekcji transportu drogowego zatrzymanego prawa jazdy;

14) wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami na wniosek uprawnionego organu oraz w przypadku zatrzymania dokumentu przez policję, inspekcję transportu drogowego, żandarmerię wojskową;

15) wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne kierowców lub osób
   posiadających zezwolenie na kierowanie tramwajem  w przypadkach wskazanych w ustawie;

16) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji
   o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn,
   które spowodowały jego cofnięcie;

17) wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;

18) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;

19) wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami;

20) przygotowywanie projektu uchwały Rady wprowadzającej obowiązek wyposażenia pojazdów
   zaprzęgowych w hamulec;

21) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie
   zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru;

22) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

23) wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych;

24) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie
   zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru;

25) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców;

26) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców oraz wydawanie   legitymacji instruktora i zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców;

27) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostek usuwających pojazdy z drogi oraz
   prowadzących parkingi strzeżone dla pojazdów usuniętych w przypadku, gdy realizacja tych zadań
   zostanie powierzona podmiotowi zewnętrznemu;

28) przygotowywanie projektu uchwały Rady ustalającej wysokość opłat za usuwanie i parkowanie
   pojazdów;

29) przygotowywanie wniosków do Sądu o orzeczeniu przepadku na rzecz Powiatu pojazdów
   usuniętych z drogi oraz wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usunięciem,
   przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem tych pojazdów.

2. W zakresie transportu drogowego, kolejowego, prawa przewozowego i publicznego transportu zbiorowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem przebiegu przez Powiat linii komunikacyjnej transportu drogowego osób w przewozach regularnych i regularnych specjalnych;

2) przygotowywanie uchwał Rady w zakresie wydawania przepisów porządkowych powiatowego transportu zbiorowego związanych z przewozem osób i bagażu;

3) przygotowywanie uchwał Rady określających sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do powiatowego transportu zbiorowego;

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, przenoszeniem uprawnień i cofaniem licencji w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy;

5) kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne;

6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób na obszarze Powiatu, w przypadkach linii wykraczających poza jedną gminę;

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;

8) analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;

9) przyjmowanie od przewoźników informacji o aktualizacji rozkładów jazdy;

10) przyjmowanie informacji od zarządcy o zamiarze likwidacji odcinka lub całej linii kolejowej na obszarze Powiatu;

11) prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym.

3. W  zakresie sprawozdawczości należy w szczególności:

1) tworzenie i przekazywanie sprawozdań w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

2) tworzenie i przekazywanie informacji z zakresu ewidencji pojazdów dla organów określonych przepisami prawa.

 
Wykaz stacji kontroli pojazdów (na BIP )
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców (na BIP)