Wydział Komunikacji i Transportu

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
 
WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA
.
 p. o. Naczelnika  Iwona Sowińska  43 675 68 49  komunikacja@lask.com.pl
 Podinspektor  Piotr Dudek  43 675 68 43
 Podinspektor  Magdalena Gralak  43 675 68 39
 Referent  Karolina Grzanka-Krata  43 675 68 39
 Specjalista  Monika Krawczyk  43 675 68 41
 Inspektor  Izabela Moder  43 675 68 41  kierowca@lask.com.pl
 Podinspektor  Agata Nowak  43 675 68 39
 Starszy Specjalista  Daria Nowak  43 675 68 41  kierowca@lask.com.pl
 Starszy Specjalista  Łukasz Piech  43 675 68 41  kierowca@lask.com.pl
 Inspektor  Emil Włodarczyk  43 675 68 43
 Podinspektor  Paweł Zawadzki  43 675 68 39
 Pracownik I stopnia wykonujący  zadania w ramach robót publicznych  Ewelina Pietrasiak  43 675 68 39
 Pracownik I stopnia wykonujący  zadania w ramach robót publicznych  Patrycja Zakrzewska  43 675 68 39
.
.
.
Wydział załatwia sprawy związane z: rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, transportem drogowym w zakresie przewozu osób i rzeczy, prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów, prowadzeniem ewidencji instruktorów, wydawaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych, wydawaniem kart parkingowych do dnia 30 czerwca 2014 r.
.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie prawa o ruchu drogowym i ubezpieczeń obowiązkowych:
1)      prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem
dowodów, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i zmianą danych zawartych w ewidencji;
2)      prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem i zwrotem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;
3)      wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu, zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
4)      wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku jego demontażu, kradzieży pojazdu, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
5)      kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w przypadkach określonych w przepisach;
6)      wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów i na wykonanie tabliczek zastępczych;
7)      kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
8)      obsługa egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką;
9)      wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
10) wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia, co do stanu zdrowia;
11) przyjmowanie od policji, inspekcji transportu drogowego oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego;
12) zwracanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
13) przyjmowanie od policji i inspekcji transportu drogowego zatrzymanego prawa jazdy;
14) wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami na wniosek uprawnionego organu oraz w przypadku zatrzymania dokumentu przez policję, inspekcję transportu drogowego, żandarmerię wojskową;
15) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd;
16) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;
17) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
18) wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem;
19) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie uprawnień, zniszczeniu dokumentów, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumentach;
20) przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu wprowadzającej obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec;
21) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru;
22) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
23) wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych;
24) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru;
25) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców;
26) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora;
27) wydawanie kart parkingowych potwierdzających uprawnienia osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, do niestosowania się do niektórych znaków drogowych;
28) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostek usuwających pojazdy z drogi oraz prowadzących parkingi strzeżone dla pojazdów usuniętych;
29) przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu ustalającej wysokość opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.
 
2. W zakresie transportu drogowego, kolejowego i prawa przewozowego:
1)      prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem przebiegu przez Powiat linii komunikacyjnej transportu drogowego osób w przewozach regularnych i regularnych specjalnych;
2)      przygotowywanie uchwał Rady Powiatu w zakresie wydawania przepisów porządkowych powiatowego transportu zbiorowego związanych z przewozem osób i bagażu;
3)      przygotowywanie uchwał Rady Powiatu określających sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do powiatowego transportu zbiorowego;
4)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, przenoszeniem uprawnień i cofaniem licencji w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy;
5)      kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne;
6)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób na obszarze Powiatu, w przypadkach linii wykraczających poza jedną gminę;
7)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenie przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
8)      analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
9)      przyjmowanie od przewoźników informacji o aktualizacji rozkładów jazdy;
10) przyjmowanie informacji od zarządcy o zamiarze likwidacji odcinka lub całej linii kolejowej na obszarze powiatu.
 
3. W zakresie sprawozdawczości:
1)        tworzenie i przekazywanie sprawozdań w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
2)        tworzenie i przekazywanie informacji z zakresu ewidencji pojazdów dla organów określonych przepisami prawa.
 
Wykaz stacji kontroli pojazdów (na BIP )
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców (na BIP)