Wydział Ogólno – Organizacyjny

WYDZIAŁ OGÓLNO – ORGANIZACYJNY
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
 
 Naczelnik  Joanna Dębkowska  43 675 68 11  organizacyjny@lask.com.pl
 Podinspektor  Monika Binas  43 675 68 14  zarzad@lask.com.pl
 Informatyk  Tomasz Idzikowski  43 675 68 26  informatyk2@lask.com.pl
 Starszy Informatyk  Andrzej Karczmarz  43 675 68 26  informatyk@lask.com.pl
 Referent  Anna Kłos  43 675 68 14  biurorady@lask.com.pl
 Inspektor  Marcelina Krzesińska  43 675 68 16  organizacyjny2@lask.com.pl
 Referent  Magdalena Nowak-Grabarczyk  43 675 68 13  sekretariat@lask.com.pl
 Inspektor  Marlena Tokarek-Śnieg  43 675 68 10  kadry@lask.com.pl
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych  Wiktoria Otocka
 43 675 68 10
 kadry2@lask.com.pl
Pomoc administracyjna
 Natalia Gierczak  43 675 68 16  organizacyjny2@lask.com.pl
Pracownik I stopnia wykonujący  zadania w ramach robót publicznych  Natalia Pawęta  43 675 68 47
 promocja3@lask.com.pl
Referent
 Joanna Zapała  43 675 68 47
 promocja@lask.com.pl
 Kierowca/Podinspektor
 Bartłomiej Bordowicz
 43 675 68 47
 promocja2@lask.com.pl
 Robotnik gospodarczy-Sprzątaczka  Aleksandra Krawczyk                  –                                –
 Robotnik gospodarczy-Sprzątaczka  Justyna Lange                  –                               –
 Robotnik gospodarczy-Sprzątaczka  Jadwiga Milcz                  –                               –
 Konserwator-Dozorca -Goniec  Tadeusz Pietruszka                  –                               –
 Konserwator-Dozorca  Bogdan Walczak                  –                               –
Konserwator-Dozorca -Goniec
 Arkadiusz Owczarek
                 –                               –  
 

 

 

Wydział Ogólno-Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady, Komisji i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, spraw dotyczących problematyki prawno-administracyjnej. Prowadzi sprawy z zakresu kultury, promocji i rozwoju, kultury fizycznej oraz nadzoru nad stowarzyszeniami.

Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:

1. W zakresie spraw organizacyjnych:

a) opracowywanie projektów Statutu Powiatu i jego nowelizacji;

b) opracowywanie i wdrażanie projektów nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania Starostwa, a także kontrola ich realizacji,

c) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

d) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

e) prowadzenie zbioru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom,

f) prowadzenie rejestru i zbioru aktów normatywnych Starosty oraz jego udostępnianie,

g) prowadzenie dokumentacji z zakresu działania Związku Powiatów Polskich,

h) prowadzenie rejestru oraz koordynowanie działań związanych z dostępem do informacji publicznej,

g) opracowywanie Raportu o stanie Powiatu,

h) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego.

2. W zakresie obsługi Rady i Zarządu:

a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Zarządu i Komisji,

b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji,

c) protokołowanie obrad Rady, Zarządu i posiedzeń Komisji,

d) prowadzenie rejestrów:

– uchwał Rady i Zarządu,

– uchwał komisji (opinii i wniosków),

– interpelacji i wniosków radnych,

– wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów przekazanych do Rady i Zarządu;

e) przekazywanie do realizacji uchwał Rady i Zarządu, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów przekazanych do Rady i Zarządu zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,

f) przekazywanie uchwał Rady i Zarządu do ogłoszenia i badania zgodności z prawem,

g) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

h) wykonywanie zadań związanych z obsługą organizacyjną wyborów i referendów,

i) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi Radnych Powiatu.

3. W zakresie obsługi kancelaryjnej:

a) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,

b) przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji po czym przesyłanie jej zgodnie
z dyspozycją, z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

c) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

d) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim;

e) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą lub Wicestarostą,

f) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem petycji, postulatów i inicjatyw obywateli,

g) prowadzenie dokumentacji związanej ze środkami publicznego przekazu;

4. W zakresie kadr i szkoleń:

a) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek,

b) organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek,

c) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

d) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

e) organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych oraz staży absolwenckich,

f) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,

g) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników i dyrektorów jednostek,

h) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,

i) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;

j) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do składania tych oświadczeń;

5. W zakresie spraw ogólnych:

a) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, zmianą składu Powiatowej Rady Rynku Pracy,

b)  przekazywanie sprawozdań zbiorczych o udzielonej pomocy publicznej i współdziałanie w tym
zakresie z jednostkami udzielającymi pomocy oraz z wydziałami Starostwa,

c) organizowanie informacji wizualnej Starostwa;

6. W zakresie spraw gospodarczych i obsługi administracyjnej:

a) gospodarowanie środkami na wydatki związane z utrzymaniem Starostwa,

b) administrowanie obiektów będących w dyspozycji Starostwa,

c) zapewnienie technicznego funkcjonowania Starostwa oraz współdziałanie w zakresie prowadzenia remontów z Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Wydziałem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,

d) zabezpieczenie mienia Starostwa przed kradzieżą, włamaniem i pożarem,

e) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, wyposażenie Starostwa w materiały biurowe, druki, pieczątki oraz tablice informacyjne,

f) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją własnych środków transportowych,

g) obsługa spraw związanych z wyjazdami służbowymi, w tym z wykorzystaniem prywatnych środków transportu,

h) prowadzenie prenumeraty czasopism i wydawnictw zamawianych do Starostwa,

i) prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek Starostwa,

j) zabezpieczenie łączności, nadzór nad sprawnością sieci telefonicznej i rozliczanie rachunków telefonicznych,

k) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych i wykonywanie w imieniu Starosty funkcji likwidatora
w zakresie przechowywania rzeczy znalezionych oraz likwidatora w zakresie likwidacji ruchomości, które zostały przejęte na rzecz Powiatu Łaskiego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

l) prowadzenie ewidencji zakupu książek,

ł) działanie w systemie Centralnego Podmiotu Wyrobów Akcyzowych.

7. W zakresie obsługi informatycznej:

a) administracja użytkownikami oraz grupami użytkowników korzystających z systemów teleinformatycznych Starostwa,

b) administracja urządzeniami i systemami teleinformatycznymi Starostwa,

c) administracja oprogramowaniem komputerowym w zakresie stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przeprowadzanie audytu legalności oprogramowania,

d) współdziałanie w zakresie doboru i zakupu sprzętu, oprogramowania komputerowego, oraz usługinternetowych,

e) wsparcie techniczne i współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa baz danych, w szczególności zawierających dane osobowe,

f) wprowadzanie i aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej,

g) wsparcie techniczne w zakresie prowadzenia strony internetowej Starostwa,

h) wsparcie techniczne i współdziałanie z Koordynatorem Powiatowym – Pełnomocnikiem
Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony informacji
niejawnych,

i) nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa połączeń z zewnętrznymi sieciami, a w szczególności
z Internetem.

8. W zakresie kultury:

a) umieszczanie na zabytkach nieruchomych znaków, że zabytek podlega ochronie;

b) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego w formie czasowego zajęcia
w przypadku, gdy zagraża mu zniszczenie lub uszkodzenie;

c) opracowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami;

d) ustanawianie społecznego opiekuna zabytków oraz cofanie takiego ustanowienia;

e) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej;

f) nadzór nad organizacją powiatowych imprez kulturalnych;

g) organizacja świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i rocznicowych;

h) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów;

i) przygotowywanie propozycji z zakresu finansowania bieżącej działalności remontowanych obiektów kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;

j) prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętej wymiany kulturalnej: krajowej i zagranicznej;

k) tworzenie sprzyjających warunków organizowania działalności kulturalnej na terenie Powiatu.

 9. W zakresie kultury fizycznej:

a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej;

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych rejestrowanych przez Starostę;

d) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju.

10. W zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami:

a) nadzór nad działalnością stowarzyszeń;

b) opracowywanie corocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

c) organizowanie i koordynowanie bieżących kontaktów pomiędzy Powiatem i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

11. W zakresie integracji europejskiej, promocji i rozwoju:

a) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu;

b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz współdziałanie
w przygotowywaniu informacji prasowych i publikacji o Powiecie;

c) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą;

d) koordynowanie prac związanych z powstawaniem i uaktualnianiem informacyjnego serwisu elektronicznego;

e) organizowanie konferencji prasowych Starosty;

f) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem strony internetowej Powiatu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

g) prowadzenie Kroniki Powiatu;

h) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Gazety Powiatu Łaskiego.