Wydział Ogólno – Organizacyjny

WYDZIAŁ OGÓLNO – ORGANIZACYJNY
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
 
 Naczelnik  Joanna Dębkowska  43 675 68 11  organizacyjny@lask.com.pl
 Podinspektor  Monika Binas  43 675 68 14  biurorady@lask.com.pl
 Informatyk  Tomasz Idzikowski  43 675 68 26  informatyk2@lask.com.pl
 Starszy Informatyk  Andrzej Karczmarz  43 675 68 26  informatyk@lask.com.pl
 Referent  Anna Kłos  43 675 68 14  biurorady@lask.com.pl
 Inspektor  Marcelina Krzesińska  43 675 68 16  organizacyjny2@lask.com.pl
 Referent  Magdalena Nowak-Grabarczyk  43 675 68 13  sekretariat@lask.com.pl
 Inspektor  Marlena Tokarek-Śnieg  43 675 68 10  kadry@lask.com.pl
 Pracownik I stopnia wykonujący  zadania w ramach robót publicznych  Natalia Gierczak  43 675 68 16  organizacyjny2@lask.com.pl
 Pracownik I stopnia wykonujący  zadania w ramach robót publicznych  Natalia Pawęta  43 675 68 13  sekretariat@lask.com.pl
 Pracownik I stopnia wykonujący  zadania w ramach robót publicznych  Joanna Zapała  43 675 68 10  kadry2@lask.com.pl
 Kierowca/ Inspektor  Piotr Pluciński  43 675 68 47  promocja@lask.com.pl
 Kierowca/Podinspektor
 Bartłomiej Bordowicz
 43 675 68 47
 promocja2@lask.com.pl
 Robotnik gospodarczy-Sprzątaczka  Aleksandra Krawczyk                  –                                –
 Robotnik gospodarczy-Sprzątaczka  Justyna Lange                  –                               –
 Robotnik gospodarczy-Sprzątaczka  Jadwiga Milcz                  –                               –
 Konserwator-Dozorca -Goniec  Tadeusz Pietruszka                  –                               –
 Konserwator-Dozorca  Bogdan Walczak                  –                               –
 

 

Wydział Ogólno-Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady, Komisji i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, spraw dotyczących problematyki prawno-administracyjnej. Prowadzi sprawy z zakresu kultury, promocji i rozwoju, kultury fizycznej oraz nadzoru nad stowarzyszeniami.

..
Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:
..
1.   W zakresie spraw organizacyjnych:
1)   opracowywanie projektów nowelizacji statutu Powiatu;
2)   opracowywanie i wdrażanie projektów nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania Starostwa, a także kontrola ich realizacji;
3)   inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
4)   wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
5)   prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
6)   prowadzenie zbioru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom;
7)   prowadzenie rejestru i zbioru Zarządzeń Starosty oraz jego udostępnianie.
2. W zakresie obsługi Rady i Zarządu:
1)   gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Zarządu i Komisji;
2)   przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji;
3)   protokołowanie obrad Rady, Zarządu i posiedzeń Komisji;
4)   prowadzenie rejestru:
a)    uchwał Rady i Zarządu,
b)   wniosków i opinii Komisji,
c)    interpelacji i wniosków radnych;
5)   przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu, wniosków Komisji, interpelacji i wniosków radnych zainteresowanym naczelnikom Wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem;
6)   przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
7)   udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
8)   wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum.
3. W zakresie obsługi kancelaryjnej:
1)   prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;
2)   przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji;
3)   prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
4)   przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.
4. W zakresie kadr i szkoleń:
1)   prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
2)   organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy pracowników samorządowych.
3)   prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4)   koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
5)   organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych oraz staży absolwenckich.
6)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.
7)   prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych;
8)   prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą;
9)   prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.
5. W zakresie spraw ogólnych:
1)   wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie Powiatu;
2)   prowadzenie spraw związanych z powołaniem, zmianą składu powiatowej rady zatrudnienia;
3)   przekazywanie sprawozdań zbiorczych o udzielonej pomocy publicznej i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami udzielającymi pomocy oraz z wydziałami;
4)   wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych;
5)   prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny.
6. W zakresie zamówień publicznych:
1)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
2)   opracowywanie dokumentacji przetargowej we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu;
3)   zapewnienie zgodności realizowanych zamówień publicznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
4)   prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
5)   przygotowywanie planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy;
6)   współpraca ze Skarbnikiem Powiatu i Głównym Księgowym Starostwa przy organizacji przetargów i opracowywaniu dokumentacji przetargowej;
7)   czuwanie nad kompletnością dokumentacji przetargowych;
8)   publikacja ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Starostwa.
7. W zakresie spraw gospodarczych i obsługi administracyjnej:
1)   gospodarowanie środkami na wydatki związane z utrzymaniem Starostwa;
2)   zarządzanie budynkami Starostwa;
3)   prowadzenie działalności związanej z technicznym funkcjonowaniem Starostwa, w tym planowanie i prowadzenie remontów oraz konserwacji wyposażenia technicznego pomieszczeń biurowych;
4)   zabezpieczenie mienia Starostwa przed kradzieżą, włamaniem i pożarem;
5)   prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, wyposażenie Starostwa w materiały biurowe, druki, pieczątki oraz tablice;
6)   prowadzenie spraw związanych z taborem samochodowym;
7)   prowadzenie prenumeraty czasopism i wydawnictw zamawianych do Starostwa;
8)   prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek Starostwa;
9)   zabezpieczenie łączności, nadzór nad sprawnością sieci telefonicznej i rozliczanie rachunków telefonicznych;
10)  prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
11)   prowadzenie archiwum zakładowego;
12)  ewidencja zakupu książek.
8.  W zakresie obsługi informatycznej:
1)   administrowanie siecią komputerową Starostwa;
2)   obsługa informatyczna i współdziałanie z Wydziałem Edukacji i Zdrowia w prowadzeniu strony internetowej Starostwa;
3)   współdziałanie w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, prowadzenie polityki zakupów;
4)   aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej;
5)   zabezpieczenie stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Starostwie;
6)   zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym;
7)   administrowanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w zakresie obsługi technicznej;
8)   organizowanie informacji wizualnej Starostwa.
9.  W zakresie kultury:
1)  umieszczanie na zabytkach nieruchomych znaków, że zabytek podlega ochronie;
2)  wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego w formie czasowego zajęcia w przypadku, gdy zagraża mu zniszczenie lub uszkodzenie;
3)  opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami;
4)  stanawianie społecznego opiekuna zabytków oraz cofanie takiego ustanowienia;
5)  prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej;
6)  nadzór nad organizacją powiatowych imprez kulturalnych;
7)  organizacja świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i rocznicowych;
8)  prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów;
9)  przygotowywanie propozycji z zakresu finansowania bieżącej działalności remontowanych obiektów kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;
10)  prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętej wymiany kulturalnej: krajowej i zagranicznej;
11)   tworzenie sprzyjających warunków organizowania działalności kulturalnej na terenie Powiatu.
10.  W zakresie kultury fizycznej:
1)  tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
2)  prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej;
3)  sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych rejestrowanych przez Starostę;
4)  organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju.
11. W zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami:
1)  nadzór nad działalnością stowarzyszeń;
2)  opracowywanie corocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3)  organizowanie i koordynowanie bieżących kontaktów pomiędzy Powiatem i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
12. w zakresie integracji europejskiej, promocji i rozwoju:
1)  opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu;
2)  opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz współdziałanie w przygotowywaniu informacji prasowych i publikacji o Powiecie;
3)  promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą;
4)  koordynowanie prac związanych z powstawaniem i uaktualnianiem informacyjnego serwisu elektronicznego;
5)  organizowanie konferencji prasowych Starosty;
6)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem strony internetowej Powiatu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
7)  prowadzenie Kroniki Powiatu;
8) udzielanie informacji środkom przekazu w sprawach Powiatu oraz dbanie o dobry wizerunek Powiatu i Starostwa w mediach.