WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

16.09.2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łaskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

–  z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łaskiego przeznacza się do zbycia w drodze darowizny niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 47 o pow. 0,1100 ha położoną w obrębie Kolonia Sędziejowice, gmina Sędziejowice dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr: SR1L/00035470/7.

II. Opis nieruchomości:

– wyżej wymieniona  nieruchomość  położona jest w południowo-zachodniej części  województwa łódzkiego, w gminie Sędziejowice. Aktualnie trwały zarząd przedmiotową nieruchomością sprawuje Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

III. Przeznaczenie nieruchomości:

– szacowana nieruchomość, obejmująca działkę nr 47 o pow. 0,1100 ha  położona jest w obrębie Kolonia Sędziejowice, gmina Sędziejowice, powiat łaski, posiadająca kształt     nieregularny, wydłużony, stanowiąca drogę o nawierzchni gruntowej, w części utwardzonej, odchodzącej od drogi asfaltowej. Pobliski teren uzbrojony jest w energię elektryczną i kanalizację deszczową oraz w wodociąg. Otoczenie szacowanej nieruchomości stanowi  zabudowa usługowa – przedszkole w budowie, tereny sportowe, – boisko gminne, zabudowa wielorodzinna, budynki Zespołu Szkół im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

– dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w aktualnym „Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice” zatwierdzonym Uchwałą nr V/40/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28.02.2019 r., działka nr 47 położona jest  na terenie usług sportu i rekreacji”.   

IV.

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 22 października  2021 r.

 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Łasku, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Łaskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 10 września 2021 roku na okres 21 dni.

 

Link do wykazu: https://lask.bip.net.pl/?a=10869

print