Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

16.09.2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łaskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łaskiego przeznacza się do zbycia w drodze darowizny następujące nieruchomości położone w obrębie Kolonia Sędziejowice oraz w obrębie Pruszków, gmina Sędziejowice objęte księgą wieczystą nr:

 1. SR1L/00035470/7 – składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

  1. 14/1 o powierzchni 3,5400 ha, w obrębie Kolonia Sędziejowice,

  2. 24/1 o powierzchni 13,8693 ha, w obrębie Kolonia Sędziejowice.

 2. SR1L/00046100/3 – składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

  1. 25/6 o powierzchni 10,1500 ha, w obrębie Kolonia Sędziejowice,

  2. 25/4 o powierzchni 0,0772 ha, w obrębie Kolonia Sędziejowice.

 1. SR1L/00062480/8 – składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

  1. 97 o powierzchni 0,2200 ha, w obrębie Pruszków,

  2. 99/10 o powierzchni 41,5802 ha, w obrębie Pruszków,

  3. 106 o powierzchni 0,8300 ha, w obrębie Pruszków,

  4. 248 o powierzchni 2,7400 ha, w obrębie Pruszków,

  5. 264 o powierzchni 1,1000 ha, w obrębie Pruszków.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomości te położone są w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, w gminie Sędziejowice. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolne oraz w części tereny leśne. Ponadto aktualnie trwały zarząd przedmiotowymi nieruchomościami sprawuje Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

– zabudowana nieruchomość obejmująca działki nr 25/6 i 25/4 położone w obrębie Kolonia Sędziejowice, gmina Sędziejowice, powiat łaski posiada kształt nieregularny. Pobliski teren uzbrojony jest w energie elektryczną, wodociąg i kanalizację. Otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, boisko gminne, przedszkole w budowie oraz tereny niezabudowane. Na terenie nieruchomości znajdują się budynki Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego. Teren nieruchomości ogrodzony jest płotem murowanym. Ponadto na terenie Zespołu Szkół Rolniczych znajduje się zespół dworski z parkiem.

– dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Sędziejowice, gmina Sędziejowice oznaczonej jako działki: nr 14/1 i nr 24/1 nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z zapisem w aktualny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice „uchwalonym Uchwałą nr V/40/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28.02.2019 r., działka oznaczona nr: 14/1 położona jest na terenie rolniczym posiada kształt prostokątny dojazd do niej stanowi droga o nawierzchni gruntowej. Działka nr 24/1 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada kształt nieregularny, dojazd do niej stanowi nawierzchnia asfaltowa. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

– dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pruszków, gmina Sędziejowice oznaczonej jako działki: 97, 99/10, 106, 248, 264 nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z aktualnym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice” uchwalonym Uchwałą nr V/40/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28.02.2019 r., działka oznaczona nr 97 położona jest na terenach rolniczych, działka nr 99/10 stanowi w części tereny leśne, w części tereny przeznaczone do zalesienia, gdzie przez teren działki przebiega granica obszaru Natura 2000 „Grabia”. Działka oznaczona nr 106 położona jest na terenie przeznaczonym do zalesień na ternach rolniczych. Natomiast działki oznaczone nr: 248 i 264 położone są na terenach rolniczych w obszarze zmeliorowanym.

IV.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 01 października 2021 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łasku, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Łaskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 20 sierpnia 2021 roku na okres 21 dni.

print