Wyłożenie do wglądu projekt operatu opisowo – kartograficznego

13.10.2016
Wyłożenie do wglądu projekt operatu opisowo – kartograficznego

Zgodnie z art. 24a ust. 4-12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) informuję, że w terminie od dnia 27 października 2016 roku do 18 listopada 2016 roku (15 dni roboczych) w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17, pokój nr 3, w godzinach od 800 do 1500 wyłożony będzie do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:   100301_2.0003 Brodnia Górna, 100301_2.0009 Grzeszyn, 100301_2.0010 Gucin, 100301_2.0019 Wola Buczkowska, jednostka ewidencyjna gmina Buczek, powiat łaski, województwo łódzkie.

W terminie, o którym mowa powyżej, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może zapoznać się z projektem, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i zastrzeżenia do tych danych.

W interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym powyżej nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo – kartograficznego, stosownie do postanowień art. 24 a ust. 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa powyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzygnie Starosta Łaski w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczyć będą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17 pok. nr 4 i 13, tel.436763051, 436763055.

print