Wyłożenie operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

06.10.2015
Wyłożenie operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków
Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 24a ust. 4-12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520, 831) informuję, że w terminie od 19 października 2015 roku do 7 listopada 2015 roku (15 dni roboczych) w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17, pokój nr 3, w godzinach od 800 do 1500 wyłożony będzie do wglądu osób zainteresowanych – projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych:
 

100302_5.0032 Wydrzyn, 100302_5.0033 Zielęcice, jednostka ewidencyjna gmina Łask, 100301_2.0002 Brodnia Dolna, 100301_2.0005 Czestków A, 100301_2.0006 Czestków B, 100301_2.0007 Czestków F, jednostka ewidencyjna gmina Buczek, powiat łaski, województwo łódzkie.

W terminie o którym mowa powyżej, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może zapoznać się z projektem, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i zastrzeżenia do tych danych. W interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym powyżej nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo – kartograficznego, stosownie do postanowień art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520, 831), stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa powyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzygnie Starosta Łaski w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczyć będą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

STAROSTA ŁASKI
/-/ Teresa Wesołowska

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17 pok. nr 4 i 13, tel.436763051, 436763055.
print