Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

13.08.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego        i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
ZARZĄD POWIATU
OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Rodzaj zadania:
prowadzenie na terenie Powiatu Łaskiego domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano następującą ofertę:
L.p.

Nazwa  oferenta

Nazwa placówki bezpośrednio wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach 32-064 Rudawa, Radwanowice 1

Dom Pomocy Społecznej
Chorzeszów 37
98 – 105 Wodzierady

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na 14 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, którego celem jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, wspomagających i edukacyjnych

01.11.2014 r.
– 31.10.2019r.

W roku 2014 planowana dotacja na jedno miejsce dla osoby skierowanej do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 1608,66 zł. miesięcznie. Wysokość dotacji na realizację zadania w następnych latach uzależniona jest od średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji liczby wykorzystanych miejsc w domu pomocy społecznej.
print