X sesja Rady Powiatu Łaskiego

14.06.2019
X sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) zwołuję X sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu.( Druk 1)
 5. Debata nad ,,Raportem o stanie Powiatu Łaskiego za 2018 r.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łaskiego wotum zaufania. (Druk 2)
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego:

1/ zapoznanie się z Uchwałą Nr I/72/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu za 2018 rok oraz zapoznanie się z Uchwałą Nr I/79/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w Uchwale Nr I/72/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.

2/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2018 rok. (Druk 3)

3/ zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego.

4/ zapoznanie się z uchwałą Nr I/85/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2018 rok.

5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2018 rok. (Druk 4)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018-2028. (Druk 5 )
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok. (Druk 6)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok. ( Druk 7)
 4. Interpelacje i wnioski.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.


print