X sesja Rady Powiatu Łaskiego

15.05.2015
X sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zwołuję X sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 22 maja 2015 r. (piątek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego
( Druk Nr 1).
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2014 rok ( Druk Nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2014 rok ( Druk Nr 3).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata
2015 – 2028 ( Druk Nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
na 2015 rok ( Druk Nr 6).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego
na 2015 rok ( Druk Nr 5).
10. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Łasku w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia w 2014 r. ( Druk Nr 7).
11. Przyjęcie – „ Oceny zasobów pomocy społecznej” ( Druk Nr 8).
12. Interpelacje i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
Marek AULAK
print