XI sesja Rady Powiatu Łaskiego

29.06.2015
XI sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zwołuję XI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 03 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 1).
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015 – 2028 ( Druk Nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok
( Druk Nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok
( Druk Nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Sieradzkiemu zadania publicznego polegającego na wydawaniu orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących ( Druk Nr 5).
9. Przyjęcie informacji o realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014 pn.: „ Bezpieczny Powiat Łaski” ( Druk Nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 – 2018 pn. „ Bezpieczny Powiat” ( Druk Nr 7).
11. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności PZD w Łasku za rok 2014” ( Druk Nr 8).
12. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „ Centrum Dializa”  Sp. z o. o. Szpital w Łasku ( Druk Nr 9).
13. Interpelacje i wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print