XIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

23.09.2015
XIII sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego  zwołuje XIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego (Druk Nr 1).
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015 – 2028 Podjęcie uchwały
(Druk Nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok
(Druk Nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2015 rok
(Druk Nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Pabianickiemu zadania publicznego polegającego na nauczaniu religii Kościoła Chrystusowego (Druk Nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (z gminą Buczek, (Druk Nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (z gminą Sędziejowice), (Druk Nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (z gminą Widawa), (Druk Nr 10).
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu zarządzania Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Zduńska Wola – Karsznice (Druk Nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łaskiego
do reprezentowania Powiatu Łaskiego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (Druk Nr 12).
16. Przyjęcie informacji dotyczącej prowadzonej działalności medycznej za II kwartał 2015 r. przez „Centrum Dializa” Sp. z o. o. – Szpital w Łasku (Druk Nr 13).
17. Interpelacje i wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

print