XIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

21.10.2015
XIV sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 26 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie „ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016”.
6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łaskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/44/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2015 r.
11. Przyjęcie – Sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Łaskiego na lata 2011 – 2014”.
12. Interpelacje i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego

/-/ Marek Aulak

print