XIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

26.09.2019
XIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 września 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019-2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok (DRUK 3).
 7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2019 r. (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/49/19 z dnia 29 marca 2019 r.
  w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 r. (DRUK 5).
 9. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy za II kwartał 2019 r., przedłożonego przez Szpitale Powiatowe Sp. z o. o. szpital w Łasku (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr LVII/300/18 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łaski (DRUK 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 (DRUK 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości po przedłożeniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wniosku Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Wiewiórczyn o wyznaczenie pasa ruchu dla pieszych na przejeździe kolejowym ul. Lutomierska a ul. Konstantynowską o szerokości 2 metrów (DRUK 9)
 13. Interpelacje i wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
print