XIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

21.12.2011

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.) oraz § 16 i 17 ust. 1 Statutu Powiatu Łaskiego  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 135, poz. 1314 z późn. zm.)  zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku  przy ul. Południowej 1.

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4.      Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego.
5.      Przyjęcie Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim za 2010 rok. (Płyta – CD, Druk Nr 6)
6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2012-2020.(Druk Nr 1)
7.      Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Łaskiego na rok 2012. (Druk Nr 2)
8.      Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łaskim na lata 2011-2016”. (Płyta CD, Druk Nr 3)
9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe za rok 2011 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku. (Druk Nr 4)
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela długu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku wynikającego z umowy pożyczki Nr ZP/5/16/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. i Aneksu Nr 1 do tej umowy z dnia 23 lutego 2011 r. oraz Aneksu Nr 2 do tej umowy z dnia 05 sierpnia 2011 r. (Druk Nr 5)
11.  Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.(Druk Nr 7)
12.  Podjecie uchwały w sprawie zmian w planie przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków budżetu  powiatu w zakresie zadań własnych.(Druk Nr 8)
13.  Podjecie uchwały w sprawie  zmian w planie dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych, (Druk Nr 12)
14.  Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2012-2020. (Druk Nr 9)
15.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Łaskiego na 2012 rok. (Druk Nr 10)
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na 2012 rok. (Druk Nr 11)
17.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.
18.  Interpelacje i wnioski.
19.  Sprawy różne.
20.  Zakończenie obrad.

 

 

                                            Przewodniczący  

                                                                                  Rady Powiatu Łaskiego

 

                                                                                  /-/ Andrzej Banaszczyk

print