XIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.12.2015
XIX sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu.(Druk Nr 1)
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015 – 2028.(Druk Nr 2)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok.(Druk Nr 3)
7. Przyjęcie Autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2028 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2016.(Druk Nr 4)
8. Zapoznanie się z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 27 listopada 2015 roku: Nr I/184/2015 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Łaskiego, Nr I/185/2015 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok oraz z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu w powyższej kwestii.(Druk Nr 5)
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2028 z uwzględnieniem autopoprawki.(materiał przekazany wcześniej)
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2016 z uwzględnieniem autopoprawki.(materiał przekazany wcześniej)
11. Interpelacje i wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print