XL sesja Rady Powiatu Łaskiego

02.06.2021
XL sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 10 czerwca  2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Łaskiego za 2020 r.” (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łaskiego wotum zaufania (DRUK 3).
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego:

1/zapoznanie się z Uchwałą Nr I/40/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu za 2020 rok.

2/ zapoznanie się z Uchwała Nr I/41/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w uchwale Nr I/40/2021 z dnia 11 maja 2021 r.

3/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2020 rok (DRUK 4).

4/ zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego.

5/ zapoznanie się z Uchwałą Nr I/54/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2020 rok.

6/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2020 rok (DRUK 5).

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie umieszczenia skrzynek ze środkami higienicznymi na czas menstruacji w miejscach użyteczności publicznej i budynkach samorządu (DRUK 6).
 2. Przyjęcie Oceny Stanu Sanitarnego Powiatu Łaskiego za 2020 ROK (DRUK 7).
 3. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku za 2020 rok” (DRUK 8).
 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku  z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 za 2020 r”. (DRUK 9).
 5. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku za rok 2020” (DRUK 10).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 11).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 12).
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

 

print