XL sesja Rady Powiatu Łaskiego

08.09.2017
XL sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 13 września 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu (Druk Nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028 ( Druk Nr 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
  na 2017 rok ( Druk Nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach programu wieloletniego:„ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” ( Druk Nr 7).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/193/17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r.( Druk Nr 4).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego ( Druk Nr 5).
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca Statut Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 6).
 11. Interpelacje i wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

 

print