XLI sesja Rady Powiatu Łaskiego

09.10.2017
XLI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935)  oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754, z 2016 r. poz. 4588) zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 10 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2017.

5.     Interpelacje i wnioski.

6.     Sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print