XLIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

03.11.2017
XLIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588)  zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 06 listopada 2017 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Łaskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2017 r.
  6. Interpelacje i wnioski.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek Aulak

print