XLIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.10.2021
XLIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XLIV sesję Rady Powiatu Łaskiego
w dniu 28 października  2021 r. o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Łasku przy ul. Południowej 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego
  na lata 2021 – 2028 (DRUK3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 5).
 9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze
  2021 r. (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/219/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
  w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 r. (DRUK 7).
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
print