XLIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

24.11.2017
XLIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588)  zwołuję XLIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu (Druk Nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” (Druk Nr 3).
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2016/2017 (Druk Nr 4).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łasku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Łasku (Druk Nr 5).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły Policealnej dla dorosłych w Sędziejowicach w Szkołę Policealną dla dorosłych w Sędziejowicach (Druk Nr 6)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Sędziejowicach w Szkołę Policealną w Sędziejowicach (Druk Nr 7).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Łasku w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia Nr 3 w Łasku (Druk Nr 8).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sędziejowicach w Branżową Szkołę I Stopnia w Sędziejowicach (Druk Nr 9).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku (Druk Nr 10).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Ostrowie (Druk Nr 11).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6 w Łasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 6 w Łasku  (Druk Nr 12).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Dobroń (Druk Nr 13).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 (Druk Nr 14).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2017 (Druk Nr 15).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2017 (Druk Nr 16).
 19. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Centrum Dializa” Sp. z o. o. Szpital w Łasku (Druk Nr 2).
 20. Interpelacje i wnioski.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print