XLIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

23.03.2018
XLIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego zwołuje XLIX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, poz. 130) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588) zwołuję XLIX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu (Druk Nr 1).
 5. Przyjęcie sprawozdania za 2017 rok z powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018 pn. ”Bezpieczny Powiat Łaski”. (Druk Nr 2).
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. (Druk Nr 3)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 r. (Druk Nr 4).
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Łaski. (Druk Nr 5)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018-2028 (Druk Nr 6)
 10. Podjęcie uc hwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 r. (Druk Nr 7)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 r. (Druk Nr 8)
 12. Interpelacje i wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print