XLV sesja Rady Powiatu Łaskiego

19.11.2021
XLV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) zwołuję XLV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 25 listopada  2021 r. o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (I) (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (II) (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego na rok 2022 (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łaskiego
  z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez radnych Powiatu Łaskiego za udział w pracach Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowej (DRUK 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łaskiego (DRUK 8).                                                                                
 12. Interpelacje i zapytania. 
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
print