XLVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

29.08.2014
XLVI sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz § 16 i 17 ust. 1 Statutu Powiatu Łaskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 135, poz. 1314 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 05 września 2014 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 1).
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2014 – 2028 ( Druk Nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok
( Druk Nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok
( Druk Nr 4).
8. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „ Centrum Dializa”
Sp. z o. o. Szpital w Łasku ( Druk Nr 5).
9. Interpelacje i wnioski
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
Andrzej Banaszczyk

print