XLVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.01.2018
XLVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588) zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 5. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego (Druk Nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF Powiatu Łaskiego na lata 2018 – 2028 (Druk Nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok (Druk Nr 3).
 8. Przyjęcie sprawozdania Starosty Łaskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 (Druk Nr 4).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Łaskiego (Druk Nr 5).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Powiatu Łaskiego (Druk Nr 8).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego Planu pracy Rady Powiatu Łaskiego na rok 2018 (Druk Nr 6).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na rok 2018 (Druk Nr 7).
 13. Informacja w sprawie realizacji projektu pn. ,,Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 14. Interpelacje i wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print