XLVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

19.09.2014
XLVII sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 16 i 17 ust. 1 Statutu Powiatu Łaskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 135, poz. 1314 z późn. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 września 2014 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 1).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną
do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
( Druk Nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną
do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
( Druk Nr 3).
7. Podjęcie uchwały zmieniająca Regulamin Używania Sztandaru Powiatu Łaskiego
( Druk Nr 4).
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łask
( Druk Nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok
( Druk Nr 7).
11. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2014 r.
( materiał dostarczony wcześniej).
12. Interpelacje i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu Łaskiego

Andrzej Banaszczyk
print