XV sesja Rady Powiatu Łaskiego

27.10.2015
XV sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. zwołuję XV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 października 2015 r. o godz. 830 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łask.
4. Interpelacje i wnioski.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
Marek AULAK

print