XVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

31.10.2019
XVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok  (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Łaskiego, położonej w obrębie 15 miasta Łask (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego (DRUK4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ” (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w zmieniającej Statut Powiatu Łaskiego (DRUK 6).
 10. Interpelacje i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
print