XVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

14.03.2012

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.) oraz § 16 i 17 ust. 1 Statutu Powiatu Łaskiego  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 135, poz. 1314 z późn. zm.)  zwołuję XV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 20 marca 2012 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku  przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Łaskiego:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4.      Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego.
5.      Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Łasku za rok 2011. (Druk Nr 2)
6.      Przyjęcie Informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku za rok 2011. (Druk Nr 3)
7.      Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego Powiatu Łaskiego za 2011 rok”. (Druk Nr 6)
8.      Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Łaskiego za rok 2011. ( Druk Nr 10)
9.      Informacja dotycząca sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Druk Nr 1)
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela długu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku. (Druk Nr 4)
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Panu  Radosławowi Hercowi i Dariuszowi Sawickiemu. (Druk Nr 5)
12.  Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia  wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (Druk Nr 11)
13.  Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia  wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (Druk Nr 12)
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych. (Druk Nr 7)
15.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych. (Druk Nr 9) 
16.  Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2012-2020. (Druk Nr 8)
17.  Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego. (Druk Nr 13)
18.  Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Łaskiego za rok 2011.
19.  Interpelacje i wnioski.
20.  Sprawy różne.
21.  Zakończenie obrad.

  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.) – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów powiatu.

  Przewodniczący    
                            Rady Powiatu Łaskiego

                                   /-/ Andrzej Banaszczyk


print