XVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

18.11.2015
XVII sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zwołuję XVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XIV, XV, XVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4.    Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 1).
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015 – 2028 ( Druk Nr 2).
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2015 rok ( Druk Nr 3).
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
na 2015 rok ( Druk Nr 4).      
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” ( Druk Nr 5).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego w 2016 r. ( Druk Nr 6).
10.    Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek za poprzedni rok szkolny ( Druk Nr 7).
11.    Interpelacje i wnioski.
12.    Sprawy różne.
13.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK
print