XVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

20.12.2019
XVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019-2020 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łaskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (DRUK 5).
 9. Przyjęcie Autopoprawki do:

1) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020 -2028 (DRUK 6).

2) projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2020 (DRUK 7).

 1. Zapoznanie się z:

1) uchwałą Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 9 grudnia 2019 r. Nr I/160/2019 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Łaskiego (DRUK 8)

2)uchwałą Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 9 grudnia 2019 r. Nr I/161/2019 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 9).

3)opiniami Komisji Rady Powiatu Łaskiego w powyższej kwestii (DRUK 10).

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020-2028 z uwzględnieniem autopoprawki (DRUK 11).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2020 z uwzględnieniem autopoprawki(DRUK 12).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nagród sportowych Powiatu Łaskiego dla zawodników, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności na rzecz sportu (DRUK 13).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego (DRUK 14).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny (DRUK 15).
 6. Interpelacje i wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

print